WVGA Senior Series plays at Mingo Bottom Golf Course